Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 / 2019 - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ


Μερικά από τα μέτρα που προβλέπονται για την δημογραφική πολιτική της χώρα μας από την Έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής επιτροπής για το δημογραφικό που κατατέθηκε στην βουλή .
Επιδόματα - Μέριμνα - Στεγαστική πολιτική

·       Να  ληφθούν  επιπλέον  θετικά  μέτρα  για  τις  τρίτεκνες  οικογένειες,  με  στόχο  τη σταδιακή εξομείωση με τις πολύτεκνες οικογένειες.
·       Να  διασφαλιστεί  ότι  η  πολυτεκνική  ιδιότητα  ισχύει  και  για  τους  δύο  γονείς, ανεξαρτήτως  εάν  βρίσκονται  σε  διάσταση  και  εάν  ο  ένας  από  αυτούς  έχει  την επιμέλεια των παιδιών,  εφ’ όσον και οι δύο έχουν τη μέριμνά τους. Η πολυτεκνική ιδιότητα  να  χορηγείται  ανεξαρτήτως  από  τον  αριθμό  των  γάμων  ή  των συμφώνων εντός των οποίων έχουν αποκτηθεί τα παιδιά.
·       Η στεγαστική πολιτική πρέπει να στραφεί κυρίως στην ενίσχυση των νέων ζευγαριών ή  μόνων  γονέων  για  τους  οποίους  η  έλλειψη  σταθερής  και  οικονομικά  προσιτής στέγης είναι εμπόδιο για τη δημιουργία ή/και τη συντήρηση οικογένειας. Προτείνουμε στεγαστική συνδρομή για κάθε οικογένεια για δύο (2) χρόνια από την απόκτηση κάθε 160 νέου παιδιού. Η στεγαστική συνδρομή είναι δικαίωμα κάθε οικογένειας και για κάθε νέο παιδί, ανεξάρτητως εάν διαμένει σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία και μπορεί να χορηγηθεί  μέσω  μειώσεων  φόρου  εισοδήματος  φυσικών  προσώπων  ή  ΕΝΦΙΑ  και υπό προϋποθέσεις με τη μορφή επιδόματος.

Φορολογικά και άλλα κίνητρα
·       Μείωση της φορολογίας αναλόγως με το μέγεθος και το εισόδημα των οικογενειών, από  το  πρώτο  παιδί,  καθώς  και  αύξηση  του  αφορολόγητου  ποσού  κλιμακωτά  για αγορά πρώτης κατοικίας, με βάση την οικογενειακή κατάσταση.
·       Παροχή  κινήτρων  σε  οικογένειες,  όπως  για  παράδειγμα,  δωρεάν  κάρτες απεριορίστων  διαδρομών  για  τα  δημόσια  μέσα  συγκοινωνίας,  οικογενειακές εκπτώσεις  σε  πολιτιστικές  και  τουριστικές  δραστηριότητες,  εκπτώσεις  σε  προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαίδευση ή την κατάρτιση, εκπτώσεις από τα  τέλη  κυκλοφορίας  ΙΧ  σε  πολύτεκνους,  τρίτεκνους,  επανεξέταση  των  τεκμηρίων έως την ενηλικίωση των παιδιών, ενίσχυση των επιδομάτων πολυτεκνίας κ.ά.


ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
·       Δημιουργία  οριζόντιων  επιτελικών  δομών  για  την  παρακολούθηση  των σχεδιαζόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
·       Ενίσχυση  της  δημογραφικής  έρευνας  και  της  έρευνας  για  την  ισότητα  των φύλων (μέσω της εκπόνησης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών σε εθνικό επίπεδο).
·       Δημιουργία  διυπουργικής  επιτροπής  στην  Γενική  Γραμματεία  της Κυβέρνησης για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση πολιτικών αντιμετώπισης  του  δημογραφικού  ζητήματος  ή  δημιουργία  Γενικής  Γραμματείας  ή Υφυπουργείου.
·       Σύσταση  γραφείου  παρακολούθησης  του  δημογραφικού  ζητήματος  στη Βουλή.
·       Σύσταση  μόνιμης  (διακομματικής)  επιτροπής  της  Βουλής  που  θα  είναι  σε άμεση επαφή με τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές ομάδες των νότιων και ανατολικών χωρών της Ευρώπης,  με στόχο την ανάπτυξη κοινών θέσεων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και την ανάπτυξη συνεργασιών και κοινών δράσεων, προκειμένου  οι  σχετικές  προτάσεις  και  πρωτοβουλίες  να  ενταχθούν  στην  ατζέντα των ευρωπαϊκών θεσμών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου