Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 / 2020 - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.Χ.Ε. ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΈΚΤΑΣΗ ΑΤΕΛΕΙΑΣ.
1. Αυτοκίνητα για τη μεταφορά προσώπων, με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και δύο χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, που παραλαμβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολύτεκνους γονείς, που έχουν κατά το χρόνο της παραλαβής τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.
Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών, η απαλλαγή περιορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους ταξινόμησης.

2. Η ανωτέρω απαλλαγή παρέχεται για δεύτερη και τελευταία φορά μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χρήσης του δικαιώματος αυτού, εφόσον από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πολύτεκνοι γονείς έχουν, κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου, τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά και εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης, μίσθωσης, ενέχυρου, χρησιδανείου ή παραχώρησης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της χρήσης των παραπάνω αυτοκινήτων πριν από τη συμπλήρωση τριετίας από την παραλαβή, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί.
Αν η μεταβίβαση, η μίσθωση, το ενέχυρο, το χρησιδάνειο ή η παραχώρηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της χρήσης των αυτοκινήτων αυτών γίνεται χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και πρόσθετο τέλος, ίσο με το ένα τέταρτο (1/4) του ακέραιου συντελεστή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο αυτοκίνητο.
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής των ως άνω παραλαμβανόμενων αυτοκινήτων επιτρέπεται η αντικατάσταση αυτών, με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου.
Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.
Άρθρο 12 του Ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ. 15/Α/25-1-2004), που αντικατέστησε το άρθρο 36 του Ν. 1563/1985 (Φ.Ε.Κ. 151/Α/17-9-1985), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007).

4. Ο Φ.Π.Α. καθώς και ο εισαγωγικός δασμός (σε περίπτωση εισαγωγής του αυτοκινήτου από χώρα εκτός ΕΕ) καταβάλλονται κανονικά.
Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Υπ’ αριθμ. 1052210/2150/2182/21-5-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών/Γρ. Κοινωνικού Ελέγχου.

Β. ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΠΑΙΔΙΑ.
Η απαλλαγή πολυτέκνων από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, επεκτείνεται και χορηγείται αναλογικά και στους γονείς ή γονέα με τρία (3) ανήλικα τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους για τα οποία έχουν με νόμο ή δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα ή προστατευόμενα.
Σχετικά:           α. Άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ΄ του Ν. 3250/2004 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/7-7-2004) και
                        β. Άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3454/2006 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/7-4-2006).

Προστατευόμενα παιδιά.
Ως προστατευόμενα παιδιά, για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, θεωρούνται τα παιδιά που:
α. Είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.
β. Φοιτούν σε αναγνωρισμένες Σχολές και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.
δ. Έχουν αναπηρία 67% και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται να παραλάβουν επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
Το ανήλικο τέκνο θεωρείται ως «προστατευόμενο», ανεξάρτητα από το εάν αυτό βαρύνει ή όχι το φορολογούμενο γονέα κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ως εκ τούτου, στην περίπτωση όπου ανήλικο τέκνο αποκτά εισόδημα, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δεν οφείλει να απαιτεί πέρα των προβλεπομένων δικαιολογητικών και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
Επίσης, στην περίπτωση προστατευόμενου τέκνου που φοιτά, επαρκές αποδεικτικό στοιχείο της φοιτητικής ιδιότητας συνιστά η βεβαίωση εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και όχι η βαθμολογία των εισαγωγικών εξετάσεων σε συνδυασμό με τις βάσεις εισαγωγής, οι οποίες ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και από τις οποίες προκύπτει η εισαγωγή τέκνου σε αναγνωρισμένη Σχολή ή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής.
Περαιτέρω και για άλλες περιπτώσεις αναγνωρισμένων Σχολών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., Σχολές που εντάσσονται σε μία βαθμίδα εκπαίδευσης και παρέχουν τίτλους σπουδών), η ως άνω βεβαίωση εγγραφής, ασχέτως αν αυτή έχει εκδοθεί πριν την επίσημη έναρξη της φοίτησης, αποτελεί επαρκές αποδεικτικό στοιχείο της φοιτητικής ιδιότητας του τέκνου.
Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολέγια, δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του Ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.. Ως εκ τούτου, δεν δύνανται να γίνουν αποδεκτές από τις αρμόδιες Τελωνειακές αρχές βεβαιώσεις φοίτησης που εκδίδονται από τα Κολέγια, ως δικαιολογητικά για την ατελή παραλαβή αυτοκινήτου από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία (3) παιδιά.
Σχετικά:           α. Υπ’ αριθμ. 277/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ..
                        β. Υπ’ αριθμ. Δ.2025/194/Α0018/21-10-2008 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων/Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ./Δνση 18η Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων/Τμ. Α΄.
                        γ. Υπ’ αριθμ. 5028286/1174/Α0018/20-7-2009 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων/Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ./Δνση 18η Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων/Τμ. Α΄ και
                        δ. Υπ’ αριθμ. 5047553/ΕΞ/10-12-2009 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων/ΓεΝ. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ./Δνση 18η Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων/Τμ. Α΄.

Ποιοι από την οικογένεια έχουν δικαίωμα οδήγησης του αυτοκινήτου.
Η οδήγηση του αυτοκινήτου κατά το περιοριστικό διάστημα των τριών (3) ετών, επιτρέπεται μόνο από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, σύζυγο και άγαμα τέκνα, χωρίς να απαιτείται έγκριση της Τελωνειακής Αρχής.
Σχετικά:           α. Υπ’ αριθμ. Δ.471/28/Β.001/4-5-1996 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης) και
                        β. Άρθρα 1, 2 και 3 της υπ’ αριθμ. Δ.1663/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.

Εάν μπορούν οι δικαιούχοι να τύχουν περισσοτέρων απαλλαγών από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων.
Οι τυχόντες μειωμένων δασμών πολύτεκνοι για το ειδικό τέλος ταξινόμησης, δεν δικαιούνται να τύχουν, συγχρόνως ή διαδοχικώς, όμοιων απαλλαγών και για άλλο αυτοκίνητο, εάν εμπίπτουν και σε άλλη κατηγορία (Έλληνες επιστρέφοντες από την αλλοδαπή όπου εργάζονταν, ομογενείς, Πόντιοι, κ.λπ.).
Υπ’ αριθμ. 2010/9-5-1993 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών (Γνωμοδότηση 1/93).

Οι δικαιούχοι έχουν ατέλεια και για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται με βάση τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν κάθε φορά για τους πολύτεκνους και ανάπηρους γονείς, μπορεί να είναι και μεταχειρισμένα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Υπ’ αριθμ. Δ.1598/156/18-12-1996 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (Δ/νση Τελωνείων και Ειδικών φόρων Κατανάλωσης).

Όροι και προϋποθέσεις για την παράδοση αυτοκινήτων σε πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.
Δικαιούχοι απαλλαγής.
1. Οι πολύτεκνοι γονείς των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 3220/2004.

2. Οι γονείς με τρία (3) τέκνα, όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3454/2006, ήτοι:
α. Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
β. Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς.
γ. Πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
δ. Πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων Ελληνικής υπηκοότητας.

3. Η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις απαλλαγή παρέχεται για μία (1) μόνο φορά και για ένα (1) αυτοκίνητο ανά οικογένεια.
Άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Δ.1663/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
Για τη χορήγηση της απαλλαγής στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων προσώπων υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Από τους πολύτεκνους:
α. Αίτηση - δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται:
- Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.
- Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας.
- Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων.
β. Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, το οποίο εκδίδεται από το Δήμαρχο, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα, άγαμα ή προστατευόμενα.
γ. Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή του γονείς με τρία (3) τέκνα, ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατέλειας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβασθεί ούτε παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.
ε. Σε περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών που προέρχονται από τον προηγούμενο γάμο.

2. α. Από τους τρίτεκνους:
Αίτηση - δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται:
- Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, καθώς και ο τόπος μονίμου κατοικίας τους.
- Η υπηκοότητα του πατέρα και της μητέρας. Σε περίπτωση αλλοδαπής υπηκοότητας θα αναγράφεται, αν πρόκειται για Έλληνες, το γένος.
- Ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αμφοτέρων των γονέων. Αν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός του διαβατηρίου ή της υπηρεσιακής ταυτότητας ή του δελτίου του Κέντρου Αλλοδαπών.
β. Από τους τρίτεκνους οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα:
Πέραν της αίτησης - δήλωσης:
(1) Πιστοποιητικό ή απόσπασμα Δημοτολογίου για την οικογενειακή κατάσταση, το οποίο εκδίδεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στα Δημοτολόγια όπου είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια. Από το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα, άγαμα ή προστατευόμενα.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς ή τους γονείς με τρία (3) τέκνα, ούτε έχουν στην κατοχή τους άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχουν παραλάβει βάσει λοιπών διατάξεων ατέλειας και ότι το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή χρήση και δεν θα μεταβιβασθεί ούτε θα παραχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η χρήση του, πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την παραλαβή του.
γ. Από τους τρίτεκνους οι οποίοι είναι ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας, διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, τους τρίτεκνους οι οποίοι είναι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τους τρίτεκνους οι οποίοι είναι πολίτες άλλων κρατών, διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν τέκνα με Ελληνική υπηκοότητα:
Πέραν της αίτησης - δήλωσης:
(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εκδιδόμενο από την αρμόδια δημόσια αρχή της χώρας τους με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, από το οποίο προκύπτει ότι έχουν στη ζωή τρία (3) τουλάχιστον τέκνα, τα οποία κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου είναι ανήλικα, άγαμα ή προστατευόμενα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρέπει να προσκομίζεται κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τρία (3) ανήλικα, άγαμα ή προστατευόμενα τέκνα.
(2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, το περιεχόμενο της οποίας είναι ίδιο με αυτό που αναφέρθηκε στις προηγούμενες περιπτώσεις.
(3) Τίτλο διαμονής, εκδιδόμενο από τις αρμόδιες Αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών, από τον οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη διαμονή στη χώρα, προκειμένου για ομογενείς αλλοδαπούς με δελτίο ομογενούς.
(4) Νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής, προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(5) Δελτίο διαμονής, προκειμένου για πολίτες άλλων κρατών (εκτός ΕΕ).
Άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Δ.1663/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ – ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ.
1. Το προβλεπόμενο κατά περίπτωση παραστατικό για τον τελωνισμό του αυτοκινήτου κατατίθεται στο όνομα αμφοτέρων των γονέων.
Η Τελωνειακή Αρχή, εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά κρίνει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παροχή της απαλλαγής, μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή οποιασδήποτε άλλης ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής.

2. Εφόσον οι δικαιούχοι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή έχει λυθεί ο μεταξύ τους γάμος, το δικαίωμα παρέχεται στο γονέα εκείνο που πράγματι έχει με οριστική δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων, η οποία πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων με προστατευόμενα ενήλικα τέκνα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ζητά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι τα τέκνα βαρύνουν το φορολογούμενο και συνοικούν μαζί του.

3. Στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά ταξινόμησης αναγράφεται ότι απαγορεύεται η μεταβίβαση, μίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του.
Σε περίπτωση μεταβίβασης ή παραχώρησης με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την παραλαβή, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί.
Αν η μεταβίβαση ή παραχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο της χρήσης του αυτοκινήτου γίνεται χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και πρόσθετο τέλος, ίσο με το ένα τέταρτο (1/4) του ακέραιου συντελεστή του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο αυτοκίνητο.
Μετά την παρέλευση τριών (3) ετών, από την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, αυτό μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την άδεια της Τελωνειακής Αρχής.
Άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Δ.1663/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.

Φορολογητέα αξία για την επιβολή του ειδικού τέλους ταξινόμησης.
1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:
α. Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου, κατά τύπο παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή εμφανίζεται στους υποβαλλόμενους τιμοκατάλογους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1400/2002 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ L203, της 1ης Αυγούστου 2002), συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (extra) αυτού εξοπλισμού. Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη, η κατά τα παραπάνω, τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου επιβατικού αυτοκινήτου κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί λόγω παλαιότητας και λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης για κάθε μήνα κυκλοφορίας:
 Για τον πρώτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 1,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
 Για το δεύτερο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,70% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
 Για τον τρίτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,50% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
 Για τα πέντε (5) επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,40% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
 Για τα τρία (3) επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
 Για τα δύο (2) επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,20% για κάθε μήνα κυκλοφορίας και
 Για τα επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,10% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.
Στο συντελεστή παλαιότητας που προκύπτει με βάση τα προηγούμενα ποσοστά θα προστίθεται και ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των διανυθέντων χιλιομέτρων δια χίλια πεντακόσια (1.500).
Ο, κατά τα παραπάνω, διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δεν δύναται να είναι ανώτερος του ογδόντα ένα τοις εκατό (81%).
β. Τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα.
Η, κατά τα παραπάνω, τιμή χονδρικής πώλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμή αγοράς).
Άρθρο 126 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22-11-2001), όπως τροποποιήθηκε με:
α. Το άρθρο 1 παρ. 43 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007) και
β. Το άρθρο 29 του Ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9/Α/29-1-2008).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.
Σε περίπτωση ολικής καταστροφής επιτρέπεται η αντικατάσταση του αυτοκινήτου που έχει παραληφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3220/2004 ή του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006.
Η ατελής αντικατάσταση χορηγείται μία (1) μόνο φορά ανά οικογένεια από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στις διατάξεις των πολυτέκνων γονέων ή γονέων με τρία (3) τέκνα και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 της παρούσας δικαιολογητικών, τα κάτωθι:
α. Αίτηση με την οποία ζητούν να παραλάβουν για πρώτη φορά με την προβλεπόμενη απαλλαγή, αυτοκίνητο προοριζόμενο να αντικαταστήσει άλλο που οι ίδιοι είχαν παραλάβει με τις διατάξεις ατέλειας των πολυτέκνων ή των γονέων με τρία (3) τέκνα και το οποίο καταστράφηκε.
β. Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων του οικείου Αστυνομικού Τμήματος με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε την καταστροφή του αυτοκινήτου.
γ. Πράξη οριστικής διαγραφής του αυτοκινήτου από τα μητρώα αυτοκινήτων της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών.
δ. Βεβαίωση, από την οποία προκύπτει ότι το αυτοκίνητο έχει εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου μέσω της Τελωνειακής Αρχής και έχει δοθεί προορισμός του αυτοκινήτου.
Άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Δ.1163/147/Α0018/20-7-2006 (Φ.Ε.Κ. 1192/Β/31-8-2006) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ.
Δεν προβλέπεται η ατελής αντικατάσταση λόγω κλοπής, αυτοκινήτων πολυτέκνων γονέων ή γονέων με τρία (3) τέκνα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, καθόσον, προκειμένου να ασκηθεί εκ νέου το δικαίωμα ατελούς παραλαβής αυτοκινήτου απαιτείται τελωνειακή τακτοποίηση του αρχικά παραληφθέντος αυτοκινήτου, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να συμβεί στην περίπτωση της κλοπής.
Υπ’ αριθμ. Ε.3917/273/Ε.3989/277/17-12-2008 έγγραφο της Γεν. Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων/Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ./Δνση 18η Τελωνειακών Οικ. Συστημάτων/Τμ. Α΄/Δνση Ε.Φ.Κ./Τμ. Δ΄.


ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Για αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και αποδεσμεύονται, πριν από την παρέλευση του, κατά περίπτωση, ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, εισπράττεται το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί ή η διαφορά μεταξύ του τέλους αυτού και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί. Το τέλος ταξινόμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 140 του Κώδικα, θα υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά το χρόνο της αποδέσμευσης.
Άρθρο 1 παρ. 49 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007), που αντικατέστησε την παρ. 6 του άρθρου 132 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22-11-2001).

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΤΩΝ ΑΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ (3) ΠΑΙΔΙΑ.
Κατ’ εξαίρεση των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου, τα επιβατικά αυτοκίνητα, που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί με πλήρη ή μερική απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τους ανάπηρους πολίτες, τους πολύτεκνους γονείς και τους γονείς με τρία (3) τέκνα και συνεπεία θανάτου αυτών, περιέρχονται στους κληρονόμους των ανωτέρω προσώπων, αυτοί καταβάλλουν τόσα δέκατα του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί ή αντίστοιχα της διαφοράς μεταξύ του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί και του τέλους ταξινόμησης που έχει καταβληθεί, όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του, κατά περίπτωση, ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος. Το κλάσμα του εξαμήνου θεωρείται ως ολόκληρο εξάμηνο.
Το τέλος ταξινόμησης θα υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά το χρόνο της αποδέσμευσης.
Άρθρο 1 παρ. 49 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007), που αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 132 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22-11-2001).

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ.
1. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια πενήντα (1.650) κυβικά εκατοστά. Κατ’ εξαίρεση, οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφoτερόπλευρo ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι δύο χιλιάδες εξακόσια πενήντα (2.650) κυβικά εκατοστά και οι ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφoτερόπλευρo ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας εκατό τοις εκατό (100%) μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα (3.650) κυβικά εκατοστά.
Με την παραπάνω διάταξη οι κινητικά ανάπηροι πολίτες με ποσοστό  αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω παραλαμβάνουν αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού και καταργείται το δεσμευτικό όριο ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών.
Άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007), που αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 16  του Ν. 1798/1988 (Φ.Ε.Κ. 166/Α/11-8-1988).
2. Οι ανάπηροι, που κατ’ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, προβαίνουν στη μεταβίβαση ή αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου τους, δεν μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν για τους ανάπηρους.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή και οι ανάπηροι μπορούν να παραλάβουν άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για αυτούς, αν η εν’ λόγω μεταβίβαση ή η αλλαγή της χρήσης του αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.
Με την παραπάνω διάταξη οι ανάπηροι πολίτες που έχουν παραλάβει αυτοκίνητο με τις περί αναπήρων διατάξεις ατέλειας, μπορούν να το αντικαθιστούν, μετά την πάροδο επτά (7) ετών, αντί της δεκαετίας που ίσχυε.
Ευνόητο είναι ότι, το ατελώς παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί οποτεδήποτε εφόσον ο δικαιούχος ανάπηρος προβεί σε τελωνειακή τακτοποίηση αυτού (εγκατάλειψη υπέρ του δημοσίου, επανεξαγωγή, τελωνισμός με την καταβολή των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων, μεταβίβαση σε άλλο δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο).
Σχετικά:           α. Άρθρο 1 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Δ.697135/1990 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το Ν. 1884/1990 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/16-6-1990) και
                        β. Άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2443/1996 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/3-12-1996).


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ.
Επεκτείνεται το δικαίωμα της παραλαβής επιβατικού αυτοκινήτου, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια πενήντα (1.650) κυβικά εκατοστά και στους νεφροπαθείς μεταμoσχευμένους, δυνατότητα που μέχρι σήμερα είχαν μόνο οι έχοντες νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.
Άρθρο 2 παρ. 14 του Ν. 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-6-2007).


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.
Αρμόδιος φορέας για την αντικατάσταση των κόκκινων πινακίδων είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 Άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
 Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομικών. Η βεβαίωση εκδίδεται από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Πλ. Αγ. Νικολάου, Πειραιάς, τηλ. 210-4511389), αφού προσκομιστεί εκεί το αυτοκίνητο μαζί με την άδεια κυκλοφορίας, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού Τελωνείου και εξουσιοδότηση αν δεν είναι ο ίδιος.
 Κρατικές πινακίδες του αυτοκινήτου.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ.
Δεν θα τελωνίζονται με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης, που ισχύουν για τους πολύτεκνους γονείς, γονείς με τρία (3) παιδιά και ανάπηρους πολίτες, τα αυτοκίνητα τροχόσπιτα.
Υπ’ αριθμ. Δ.1240/117/Α0018/27-7-2007) Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Δ/νση 18η Τελωνείου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου