Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 33 / 2014 - Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ


Μετεγγραφές

 Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
Όσοι ανήκουν στις κατηγορίες των κοινωνικών κριτηρίων ή είναι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή εάν δεν υπάρχει, δύνανται να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

Δεν προβλέπεται αναδρομικότητα

Όσοι επιτυχόντες του 2013-14 έχουν αδερφό/ή που σπουδάζει ή ανήκουν στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων έχουν το δικαίωμα της μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονέων τους ή σε αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ στην Περιφέρεια που ανήκει η πόλη φοίτησης του αδερφού/ής. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα στην Περιφέρεια των γονέων τους ή στην πόλη φοίτησης του αδερφού/ής, μπορούν να επιλέξουν την πλησιέστερη αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα ΑΕΙ στη μόνιμη κατοικία των γονέων τους.

Εκτός η κατηγορία του 10%

Τα παραπάνω αναφέρονται στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τις μετεγγραφές τη οποία και αποκαλύπτει το news.gr. Στην πρόταση δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ για τους πολύτεκνους των προηγούμενων ετών αν και ο αριθμός τους είναι μικρός και παρά τις ερωτήσεις που κατέθεσαν πολλοί βουλευτές για το ζήτημα και τις διαδοχικές επιστολές της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. Επίσης το Υπουργείο βάζει «φρένο» στις αξιώσεις για μετεγγραφές των φοιτητών της κατηγορίας του 10% αφού ορίζεται στο κείμενο που έχουμε στη διάθεσή μας ότι της διαδικασίας εξαιρούνται οι επιτυχόντες οι οποίοι έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγουμένων της εισαγωγής τους ετών. Δεν είναι δυνατές οι μετεγγραφές από Αθήνα σε Πειραιά και αντίστροφα. Στην πρόταση του Υπουργείου διευκρινίζεται ότι πόλη είναι το πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο μπορεί να απαρτίζεται από έναν ή περισσότερους Δήμους κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως τα πολεοδομικά συγκροτήματα Αττικής και Θεσσαλονίκης, το κάθε ένα εκ των οποίων νοείται ως μία πόλη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν είναι εφικτή η μεταφορά θέσης επιτυχίας από Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι του Πειραιά σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι των Αθηνών και αντιστρόφως.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, καλούνται, από έως Οκτωβρίου 2014, να υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Διεύθυνσης Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Προκειμένου να προβούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ταυτοποιηθούν σε μία από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας προσκομίζοντας το δελτίο της Αστυνομικής τους ταυτότητας ή το διαβατήριό τους ώστε να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας με τον οποίο θα υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση.

3. Οι αιτούντες συνδέονται, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή και χρησιμοποιώντας τον 8-ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που έλαβαν, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση. Η αίτηση αυτή επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει.

4. Ο αιτών έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) και μόνο ηλεκτρονικής αίτησης. Στην περίπτωση που βρεθούν περισσότερες από μία αιτήσεις, ο αιτών χάνει το δικαίωμα μεταφοράς θέσης και οι αιτήσεις του διαγράφονται από το ηλεκτρονικό σύστημα.

5. Ο αιτών δηλώνει τα ακόλουθα:

α) Την κατηγορία στην οποία ανήκει.

β) Την προτίμησή του για την αντίστοιχη Σχολή/Τμήμα που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσεως εισαγωγής του ή αν πρόκειται για περισσότερες από μια αντίστοιχες Σχολές/Τμήματα ανά Περιφέρεια την σειρά προτίμησης σε όλες αυτές.

γ) Τέλος, συμπληρώνει το τηλέφωνό του, την πλήρη ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή του.

6. Ο αιτών τη μεταφορά θέσης έχει τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησής του, προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση οριστικοποιείται με την επιλογή «υποβολή αίτησης». Χωρίς την οριστική υποβολή της αίτησης δεν χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου και η ηλεκτρονική αίτηση είναι άκυρη.

7. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι αιτούντες οφείλουν να εκτυπώσουν την αίτησή τους, στην οποία αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε και αποδέχονται να προσκομίσουν, στο Ίδρυμα υποδοχής τους, τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ:

1)Πιστοποιητικό/πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014

2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσεως εισαγωγής.

3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

Β) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ:

1)Πιστοποιητικό/πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.

2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσεως εισαγωγής.

3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

Γ.α) ΜΕ ΑΔΕΛΦΟ Η ΑΔΕΛΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1γα) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 του Ν.4264/2014

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.

2) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν.4009/2011 (195 Α΄) ή την Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η Περιφέρεια μόνιμης κατοικίας γονέων.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του/της αδελφού/αδελφής που είναι ενεργός φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση, θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι φοιτά σε πόλη διαφορετική της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας και ότι αυτή η πόλη είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας.

4) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσεως εισαγωγής.

Γ.β) ΟΡΦΑΝΟΙ

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που να έχει εκδοθεί εντός του 2014 από την υποβολή της αίτησης, από το οποίο να προκύπτει: i) ο θάνατος του/των γονέων και, ii) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.

2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσεως εισαγωγής.

3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του αιτούντα σε περίπτωση που είναι ορφανός και από τους δυο γονείς.

Γ.γ) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ Η ΤΕΚΝΑ Η ΑΔΕΛΦΙΑ Η ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 γγ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4264/2014

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που να έχει εκδοθεί εντός του 2014, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

2) Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ' αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

3) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσεως εισαγωγής.

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

Γ.δ) ΤΕΚΝΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.

2) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος.

3) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσεως εισαγωγής.

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

Γ.ε) ΠΟΛΥΔΥΜΑ ΤΕΚΝΑ

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014, από το οποίο να προκύπτει η ίδια ημερομηνία γέννησης των πολύδυμων τέκνων.

2) Αντίγραφο της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γ.Ε.Λ. ή των ΕΠΑ.Λ. του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/των άλλου/άλλων πολύδυμου/πολύδυμων αδελφού/αδελφών.

3) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσεως εισαγωγής.

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

Έλεγχος των δικαιολογητικών

1. Οι πίνακες των αιτουμένων τη μεταφορά θέσης αποστέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τις Σχολές ή Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις /Προγράμματα Σπουδών υποδοχής, ανά κατηγορία. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που τα τμήματα παραλάβουν τους πίνακες των αιτουμένων τη μεταφορά θέσης, υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων. Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες.

2. Οι Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής, αφού παραλάβουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προβαίνουν σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης των δικαιούχων.

3. Με απόφαση του Προέδρου/Προϊσταμένου του Τμήματος, συστήνεται μη αμειβόμενη τριμελής Επιτροπή, τα μέλη της οποίας προέρχονται από το διδακτικό ή το διοικητικό προσωπικό, με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο των δικαιολογητικών εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

4. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των αποφάσεων της Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α. και οι Γραμματείες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή των δικαιούχων, ζητούν από αυτούς να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης και παράλληλα ζητούν από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης την υπηρεσιακή αποστολή του φακέλου, όπου περιλαμβάνεται και βεβαίωση διαγραφής τους.

5. Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

 

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 32 / 2014 - Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 31 / 2014 - ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Τη Δευτέρα η υπουργική απόφαση για τις μετεγγραφές

25/09/2014 17:00
0 0
0
Τη Δευτέρα υπογράφεται η απόφαση για τις μετεγγραφές, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Παιδείας.
Αύριο, Παρασκευή λήγει η διορία εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών στις σχολές τους.
Το σύστημα των μετεγγραφών θα ανοίξει περί τα τέλη της επόμενης εβδομάδας και η διορία που θα δοθεί στους δικαιούχους δεν θα ξεπεράσει τις πέντε ημέρες, όπως άλλωστε έχει καταστήσει σαφές ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος.
Σε ορισμένες περιφερειακές σχολές το ποσοστό των φοιτητών που δήλωσαν ότι θα αιτηθούν μετεγγραφή φτάνει και το 80%. Σε άλλες πάντως κυμαίνεται γύρω στο 20% με 25%, ποσοστό που θεωρείται ότι κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα. Ακριβή στοιχεία πάντως θα υπάρξουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Στις προθέσεις του υπουργού Παιδείας είναι ο νόμος να αλλάξει μετά την πρώτη του εφαρμογή.
«Δεν πρόκειται να ισχύσει του χρόνου αυτό. Δηλαδή είτε εγώ είμαι είτε άλλος είναι, δεν μπορείς να κρατήσεις αυτό τον νόμο», έχει επισημάνει ο κ. Λοβέρδος.

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 14 / 2014 - ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ  ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

Αγαπητά μας μέλη ,


Σας γνωρίζω ότι μετά από συνεννόηση με παραγωγούς από όλη την Ελλάδα , ώστε να καταργήσουμε όσο μπορούμε τους μεσάζοντες , μπορούμε να σας προσφέρουμε προϊόντα

 1. Ο κ. Μπάμπης  Κοντογιάννης , Παραγωγός  Αγροτικών Προϊόντων από τον Άγιο Κωνσταντίνο Φαρσάλων , μπορεί να διαθέσει στα μέλη μας  προς πώληση φακές ψιλές και Ρεβύθια χοντρά Φαρσάλων εξαιρετικής ευκολίας βρασμού και μέλι δικής τους παραγωγής.

Τιμοκατάλογος προϊόντων (τιμές χονδρικής):

Προϊόν
Τιμή/κιλό (ευρώ)
Συσκευασία (κιλά)
Κόστος /Συσκευασία (ευρώ)
Φακές
1,33
3
   4,00
Ρεβύθια
2,00
2
    4,00
Φασόλια
2,50
2
                    5,00
Μέλι (Ανθέων)
7,50
1
                    7,50
Μέλι (Έλάτης)
8,00
1
                    8,00


Οι συσκευασίες είναι προτεινόμενες και μπορούν να διαφοροποιηθούν κατόπιν συνεννόησης.
 Η διαθέσιμη ποσότητα για φασόλια είναι περιορισμένη.
Οι φακές, τα ρεβίθια και τα φασόλια είναι φετινής σοδειάς, εξαιρετικής ευκολίας βρασμού και καθαρισμένα σε ηλεκτρονικό  καθαριστήριο. Κάθε συσκευασία φέρει πάνω ετικέτα με τα στοιχεία του παραγωγού.
Το μέλι είναι εξαιρετικής ποιότητας και φετινής συλλογής. Συνοδεύεται από χημική και γυρεοσκοπική ανάλυση από διαπιστευμένο εργαστήριο.
 
 

2. Ο Παραγωγός  κ.Ζώσης Δημήτριος  από την Νεμέα που καλλιεργεί και έχει οινοποιείο με σταφύλι Αγιωργίτικο μπορεί να διαθέσει προς πώληση στα μέλη μας  ΟΙΝΟ ΡΟΖΕ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟ  δικής του παραγωγής βιολογικής καλλιέργειας και εξαιρετικής ποιότητας σε ασκό με κάνουλα. 

Τιμοκατάλογος προϊόντων (τιμές χονδρικής):

Προϊόν
Τιμή/κιλό (ευρώ)
Συσκευασία (κιλά)
Κόστος /Συσκευασία (ευρώ)
Κρασί Ροζέ
1,00
10
10,00
Κρασί Ροζέ
1,00
20
20,00
Κρασί Ερυθρός
1,00 
10
                 10,00
Κρασί Ερυθρός
1,00 
 20 
                 20,00
  
                 

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου θα παραλαμβάνει με την παρακάτω διαδικασία τις παραγγελίες του προϊόν.

Αίτηση παραγγελίας στα γραφεία του Συλλόγου , με τα στοιχεία αυτού που παραγγέλλει το προϊών  . Μετά από τρεις  εβδομάδες περίπου  ή κάθε τέλος του μήνα , ανάλογα τις παραγγελίες που έχει κάθε προϊών , παραλαμβάνει από τα γραφεία του Συλλόγου την παραγγελία του  .

Περιμένουμε την παραγγελία σας .

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 13 / 2014 - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Β3 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΊΟΥ
Ανδριτσαίνης 5 - ΤΚ 12135 - Περιστέρι
Τηλ - Φαξ 2105713037
email: triteknoi_peristeri@yahoo.gr
http://triteknoi-peristeri.blogspot.com/
Facebook : Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου & Δυτικής Αθήνας


Ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου όπως κάθε χρόνο και φέτος θα προσφέρει  σχολικά  είδη στα παιδιά Δημοτικού , Γυμνασίου  με πολύ χαμηλό εισόδημα .
Την Πέμπτη 11/9  είχαμε και την πρώτη προσφορά . Η  Νομαρχιακή Οργάνωση  Δυτικής Αθήνας της  Ν.Δ  πρόσφεραν στο Σύλλογο για διάθεση είκοσι τσάντες σχολικές μαζί με σχολικά είδη για κάθε τσάντα .
Στην παράδοση παραβρέθηκαν από την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ :
Ο κ.Γεώργιος Κώττης   Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  ΝΔ , ο κ.Γεώργιος Σταμάτης   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΝΔ    , ο κ. Κόλλιας Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ, ο κ. Ευάγγελος Σχίζας  Πρόεδρος ΔΗΜ.Τ.Ο Περιστερίου  και ο κ. Αθανάσιος Νικολόπουλος  καθηγητής Υπεύθυνος ΝΟ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  ΝΔ

Και από τον Σύλλογο  ο Γ. Γραμματέας κ. Χριστοθανόπουλος Δημήτριος  και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων  κ. Κοντός Δημήτριος .
 

 
Ευχαριστούμε πολύ την Νομαρχιακή Οργάνωση  Δυτικής Αθήνας Ν.Δ , και τους ενημερώνουμε ότι αυτά  τα σχολικά είδη θα προσφερθούν σε 20 οικογένειες, με μηδενικό εισόδημα , και  έχουν  παιδί που θα πάει στην πρώτη δημοτικού .

ΤΟ Δ/Σ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 12 / 2014 - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ


ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΊΟΥ
Ανδριτσαίνης 5 - ΤΚ 12135 - Περιστέρι
Τηλ &Φαξ 2105713037
email: triteknoi_peristeri@yahoo.gr

 

Συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά που έχουν ανάγκη!


Ο σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου, καλεί τα μέλη του , που μπορούν , να συμμετέχουν στην εκστρατεία συγκέντρωσης σχολικών ειδών για τα παιδιά, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές.
Σήμερα που οι ελλείψεις στα δημόσια σχολεία είναι τεράστιες, που η Ελληνική οικογένεια αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών σε σχολικά, πρέπει όλοι να ενεργήσουμε με αλληλεγγύη στηρίζοντας όλους όσοι έχουν ανάγκη.
Φέτος, η συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αυτή, είναι ακόμα πιο σημαντική με δεδομένες τις αντιξοότητες που βιώνουν χιλιάδες παιδιά στη χώρα μας!
Με τη συμμετοχή όλων θα καταφέρουμε να μην αφήσουμε κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα ώστε να ξεκινήσει με αξιοπρέπεια και χαμόγελο τη νέα σχολική χρονιά!
Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε!

Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνουμε είναι:

● Σχολικές τσάντες δημοτικού - γυμνασίου -λυκείου
● Τετράδια 3- 4 θεμάτων
● Τετράδια (μπλε και χρωματιστά)
● Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφικοί και πολιτικοί)
● Τέμπερες - Κηρομπογιές
● Μπλοκ ζωγραφικής – ακουαρέλες
● Μαρκαδόρους - Ξυλομπογιές
● Μολύβια
● Στυλό
● Γόμες
● Ξύστρες
● Διορθωτικά
● Πινέλα
● Κασετίνες
● Ντοσιέ (μεγάλα- μικρά) και ανταλλακτικά φύλλα
● Φακέλους με λάστιχο
● Χαρτί Α4
● Διαφάνειες
● UHU (στικ και υγρή)
● Πλαστελίνες
● Διάφανο αυτοκόλλητο για ντύσιμο βιβλίων
● Ψαλιδάκια
● Γεωμετρικά όργανα (χάρακες, διαβήτες κ.λ.π.)

Τα σχολικά που θα μαζέψουμε θα τα δώσουμε στα παιδιά του Συλλόγου μας .
ΓΙΑ ΤΟ Δ/Σ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΧΡΙΣΤΟΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
 


Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 11 / 2014 - ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑΣΎΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΊΟΥ
Ανδριτσαίνης 5 - ΤΚ 12135 - Περιστέρι
Τηλ - Φαξ 2105713037
email: triteknoi_peristeri@yahoo.gr
http://triteknoi-peristeri.blogspot.com/
Facebook : Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου & Δυτικής Αθήνας
 
 
Ο Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου  εύχεται από καρδιάς σε όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, καλό ξεκίνημα στη νέα σχολική χρονιά!!!


ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ