Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8 / 2015 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Α21 ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2015

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΊΟΥ
Ανδριτσαίνης 8 - ΤΚ 12135 - Περιστέρι
Τηλ - Φαξ 2105713037
email: triteknoi_peristeri@yahoo.gr
http://triteknoi-peristeri.blogspot.com/
Facebook : Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου και Δυτικής Αθήνας


Αναλυτικός οδηγός για το Α21 και τα οικογενειακά επιδόματα  2015

Τις επόμενες ημέρες και με την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει η υποβολή της αίτησης Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ για το 2015. Πριν απο την υποβολή της αίτησης όμως θα καταβληθεί και μια δόση ως προκαταβολή χωρίς την αίτηση Α21. Ας δούμε όμως φέτος τον αναλυτικό οδηγό για την υποβολή της αίτησης μέσω του Taxisnet και το ποιοι δικαιούνται για φέτος τα επιδόματα.

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21) συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.asis.ar), αφού έχει υποβληθεί οριστικά η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΓΑ
α) Το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων χορηγείται σε όλες τις οικογένειες, που έχουν από ένα εξαρτώμενο τέκνο και άνω, με βάση την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.
β) Το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών καταβάλλεται στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων είναι:
α) Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος) από τον υπόχρεο της οικογένειας.
β) Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21, το οποίο και επέχει θέση αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet.
Σημείωση: Η υποβολή του εντύπου Α21 αρχίζει την ίδια ημερομηνία που ορίζεται για την υποβολή του έντυπου Ε1 και λήγει την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω ημερομηνία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος.
-    Οι αιτούντες / υπόχρεοι να διαμένουν μόνιμα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα
-    Τα τέκνα τους να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα 8

Τα νέα οικογενειακά επιδόματα δικαιούνται
Οι Έλληνες πολίτες
Οι ομογενείς αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν ειδικό δελτίο ομογενούς, Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη της ΕΈ.
δ) Οι πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

ε)Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα,
στ)Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα (κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ) και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.
ζ) Οι ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, Α 176),
η) Οι δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1η : Ο Αλλογενής, δηλ. ο υπήκοος που είναι κάτοχος δελτίου ομογενούς από τη σύζυγό του, η οποία είναι κάτοχος δελτίου ομογενούς λόγω Ελληνικής καταγωγής, για να δικαιωθεί τα επιδόματα θα πρέπει τα τέκνα να έχουν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2η: Ο πολίτης τρίτης χώρας δικαιούται τα επιδόματα, εφόσον την τελευταία δεκαετία διαμένει μόνιμα στη Ελλάδα, είναι κάτοχος άδειας διαμονής σε ισχύ και τα τέκνα του έχουν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα.
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ:
Για τη χορήγηση των νέων οικογενειακών επιδομάτων, εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΚΕΤΕΚ).
β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή σε Κολλέγια καθώς και σε Ι.Ε.Κ., Δημόσια ή ιδιωτικά. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Σημείωση: Στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου, Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού, κ.λπ), καθώς και τα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.
γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Ειδικές περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων
Εφόσον πληρούν και τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, εξαρτώμενα θεωρούνται:
α) Τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του ενός ή και των δύο συζύγων, σε περίπτωση έγγαμων, εφόσον ο αιτών / υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων από τον προηγούμενο γάμο τους. Για την απόδειξη ζητείται δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό. Σε   περίπτωση αντιπαράθεσης των γονέων ο ΟΓΑ ζητάει Υπεύθυνη Δήλωση των γονέων, από την οποία να προκύπτει ποιός από τους δύο γονείς έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.
β) Τα τέκνα άγαμου πατέρα, εφόσον ο αιτών / υπόχρεος άγαμος πατέρας τα έχει αναγνωρίσει με συμβολαιογραφική πράξη ή με δικαστική απόφαση, έχει την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Για την απόδειξη ζητείται το έντυπο Ε1 του
οικονομικού έτους υποβολής της αίτησης και των δύο γονέων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της μητέρας, με την οποία δηλώνει ότι αδυνατεί να διατρέφει τα εκτός γάμου τέκνα της, ότι την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους έχει ο πατέρας τους και ότι συμφωνεί να καταβληθούν τα επιδόματα στον πατέρα.

γ) Τα τέκνα συζύγων σε διάσταση, εφόσον ο αιτών γονέας έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων που αποδεικνύεται από
σχετική έγγραφη μεταξύ των γονέων συμφωνία ή ακόμη και υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα. Στην εν λόγω δήλωση αναφέρεται ότι δεν έχει
ρυθμιστεί δικαστικά ή με ιδιωτικό συμφωνητικό η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων και ότι ο γονέας που κάνει την αίτηση έχει την επιμέλεια και την κύρια ευθύνη διατροφής τους.

δ) Σε περίπτωση ενήλικου τέκνου, είτε οι γονείς είναι σε διάσταση, είτε είναι διαζευγμένοι, ο αιτών γονέας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του τέκνου, με την οποία δηλώνει αν ο γονέας που έχει υποβάλει αίτηση έχει ή όχι την κύρια ευθύνη διατροφής του.
Παραδείγματα
α) Έγγαμος με ανήλικα τέκνα που η σύζυγός του έχει και τέκνα από τον προηγούμενο γάμο της. Τα τέκνα της συζύγου του από τον προηγούμενο γάμο θεωρούνται εξαρτώμενα;

Ναι, εφόσον η σύζυγός του έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων της από τον προηγούμενο γάμο της β) Σύζυγοι σε διάσταση. Ποιός από τους δύο γονείς δικαιούται τα επιδόματα; Τα επιδόματα τα δικαιούται ο γονέας που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη της
διατροφής των τέκνων

Άγαμος πατέρας με ανήλικα παιδιά. Δικαιούται τα επιδόματα; Ναι, εφόσον έχει αναγνωρίσει τα παιδιά με συμβολαιογραφική πράξη ή
δικαστική απόφαση, έχει την αποκλειστική ευθύνη της διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά.
δ) Σύζυγοι σε διάσταση. Ποιός από τους δύο γονείς δικαιούται τα επιδόματα; Τα επιδόματα τα δικαιούται ο γονέας που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη της διατροφής των τέκνων, η οποία αποδεικνύεται από σχετική έγγραφη μεταξύ των γονέων συμφωνία ή ακόμη και υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα.

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διακρίνονται, ανάλογα με το ισοδύναμο εισόδημα, σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες.
Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα διαιρούμενο με το αποτέλεσμα της κλίμακας ισοδυναμίας.


 
Συνολικό Οικογενειακό εισόδημα
Ισοδύναμο εισόδημα = —
Κλίμακα ισοδυναμίας

Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6.
Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες έχουν, ως εξής:
α) Έως 6.000 Ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα. Στη περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, δηλ. 40 Ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώ¬μενο τέκνο.
β) Από 6.001 Ευρώ έως 12.000 Ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στη περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος, δηλ. 26,66 Ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

γ) Από 12.001 Ευρώ έως 18.000 Ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα.
Στη περίπτωση αυτή οι δικαιούχοι λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος, δηλ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο τέκνο
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα τέκνα
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα τέκνα
μέχρι 6.000€
40 Ευρώ το μήνα
80 Ευρώ το μήνα
120 Ευρώ το μήνα
6.001-12.000€
26,66 Ευρώ το μήνα
53,33 Ευρώ το μήνα
79,99 Ευρώ το μήνα
12.001 - 18.000€
13,33 Ευρώ το μήνα
26,66 Ευρώ το μήνα
39,99 Ευρώ το μήνα

Παραδείγματα:
α) Οικογένεια (2 γονείς) με 2 εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 Ευρώ. Τι ποσό ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων δικαιούται;
Το ποσό του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων που δικαιούται είναι 53,33 Ευρώ το μήνα και για τα δύο τέκνα και υπολογίζεται ως εξής:
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Επομένως:
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604 Ευρώ
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 40 χ 2=80 x (2/3) = 53,33 Ευρώ το μήνα.

β). Μονογονεϊκή οικογένεια (1 γονέας) με 1 εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 Ευρώ. Τι ποσό ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων δικαιούται;

Το ποσό του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων που δικαιούται είναι 40 Ευρώ το μήνα και υπολογίζεται ως εξής:
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166 Επομένως:
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143 Ευρώ
Εισοδηματική κατηγορία :Α Οικογενειακό επίδομα: 40 Ευρώ το μήνα.

ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Το ποσό του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών ανέρχεται σε 500 Ευρώ ετησίως για κάθε ένα από τα εξαρτώμενα τέκνα.
Το επίδομα καταβάλλεται, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται έως τα 45.000 Ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 Ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά 4.000 Ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα τέκνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΟΙΚΟΓ.
ΟΙΚΟΓ. ΜΕ
ΟΙΚΟΓ. ΜΕ
ΟΙΚΟΓ. ΜΕ
ΟΙΚΟΓ. ΜΕ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΜΕ 3
4 ΕΞΑΡΤ.
5ΕΞΑΡΤ.
6 ΕΞΑΡΤ.
7 ΕΞΑΡΤ.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΕΞΑΡΤ. ΤΕΚΝΑ
ΤΕΚΝΑ
ΤΕΚΝΑ
ΤΕΚΝΑ
ΤΕΚΝΑ
Μέχρι 45.000
1.500 €
2.000 €
2.500 €
3.000 €
3.500 €
Ευρώ
ετησίως
ετησίως
ετησίως
ετησίως
ετησίως
Μέχρι 48.000
 
2.000 €
2.500€
3.000 €
3.500 €
Ευρώ
 
ετησίως
ετησίως
ετησίως
ετησίως
Μέχρι 52.000
 
 
2.500 €
3.000 €
3.500 €
Ευρώ
 
 
ετησίως
ετησίως
ετησίως
Μέχρι 56.000
 
 
 
3.000 €
3.500 €
Ευρώ
 
 
 
ετησίως
ετησίως
Μέχρι 60.000
 
 
 
 
3.500 €
Ευρώ
 
 
 
 
ετησίως

Παραδείγματα:
α) Οικογένεια με 4 παιδιά.
Για να λάβει το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων που ανέρχεται σε 2.000 Ευρώ ετησίως πρέπει να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημά έως και 48.000 Ευρώ.

β) Οικογένεια με 6 παιδιά. Για να λάβει το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων οικογενειών, που ανέρχεται σε 3.000 Ευρώ ετησίως πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα έως και 56.000 ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υπολογισμός των επιδομάτων γίνεται από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών και λαμβάνονται υπόψη:
α) το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υπολογίζεται από τη Γ.Γ.Δ.Ε. με βάση την εκκαθάριση της δήλωσης φόρου εισοδήματος).
β) ο αριθμός των γονέων που δηλώνονται στο έντυπο Α21
γ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
Τα επιδόματα καταβάλλονται στους δικαιού¬χους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.
Σε περίπτωση μη υποβολής της αίτησης (έντυπο Α21) εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ Α21)
Η αίτηση - δήλωση (έντυπο Α21) συμπληρώνεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) ο οποίος πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, σε διάσταση, άγαμος/η, επίτροπος), κατά την ημερομηνία υποβολής της.
Παραδείγματα υπόχρεων υποβολής εντύπου Α21
α) Σύζυγοι που υποβάλλουν φορολογική δήλωση χωριστά: Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από τον έναν από τους δύο συζύγους.
Εν συνεχεία, θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ, φωτοαντίγραφο του εντύπου Α21 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να γίνει η σύζευξη των ΑΦΜ και να υπολογιστεί το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.
β) Σύζυγοι διαζευγμένοι ή σε διάσταση: Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από τον γονέα που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.
γ) Έγγαμοι με τέκνα από προηγούμενο γάμο, είτε του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης είτε της συζύγου του:
Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από τον υπόχρεο φορολογικής δήλωσης της οικογένειας, εφόσον ο αιτών / υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων από τον προηγούμενο γάμο τους.
δ) Θάνατος υπόχρεου, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από τον/την χήρο /α, αφού προηγουμένως προσκομίσει, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ, αντίγραφο του εντύπου Ε1 και ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ε) Ανήλικα ορφανά τέκνα και από τους δύο γονείς: Το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από τον επίτροπο που του έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση.
Εάν έχουν οριστεί πλέον του ενός επίτροποι, το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από κάθε έναν επίτροπο χωριστά για τα τέκνα που επιτροπεύει.
Σε περίπτωση ενήλικων ορφανών, το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από το μεγαλύτερο τέκνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υπόχρεος - αιτών έχει την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης (έντυπο Α21).
Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, ο αιτών θα πρέπει να εκτυπώνει το έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων που δήλωσε

Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21) θα πρέπει άμεσα και όχι πέραν της ληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, ο υπόχρεος να προβαίνει σε διόρθωση και τροποποίηση των στοιχείων της αρχικής αίτησής του (έντυπο Α21), μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet (www. gsis.gr).
Σε περίπτωση μη διόρθωσης ή τροποποίησης των στοιχείων, η αίτηση εξετάζεται με τα αρχικά δηλωθέντα στοιχεία.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης (έντυπο Α21) ο υπόχρεος υποβολής πρέπει να γνωρίζει:
α) Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη,
β) Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την συμπλήρωση του IBAN πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι σε περίπτωση πίστωσης λανθασμένου λογαριασμού, ο ΟΓΑ δεν δύναται να προβεί σε ενέργειες επιστροφής των πιστωμένων ποσών και πίστωσής τους σε νέο λογαριασμό.
γ) Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας.
δ) Την ακριβή ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί.
ε) Τον δωδεκαψήφιο αριθμό που αναγράφεται στην ταυτότητα του φοιτητή (πάσο), εφόσον υπάρχει παιδί που φοιτεί σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Εάν η σχολή στην οποία φοιτεί δεν προβλέπει έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (π.χ. στρατιωτικές σχολές, πανεπιστήμια εξωτερικού), στο ανάλογο πεδίο θα εισάγονται 12 μηδενικά.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κατά την συμπλήρωση των πεδίων του εντύπου Α21, πρέπει υποχρεωτικά να επιλέγονται και τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 και τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα, όταν και εφόσον ζητηθούν.
Παραδείγματα:
α) Σε περίπτωση συμπλήρωσης του πεδίου «Σπουδαστής/Φοιτητής»
πρέπει να συμπληρώνεται και το πεδίο με το δικαιολογητικό που αποδεικνύει την ιδιότητα του «Σπουδαστής/Φοιτητής», το οποίο είναι η «βεβαίωση σπουδών».
β)Ο διαζευγμένος γονέας ή ο γονέας σε διάσταση ή ο γονέας με τέκνο από προηγούμενο γάμο ή με αναγνωρισθέν τέκνο πρέπει να συμπληρώνει και το πεδίο με το δικαιολογητικό που αποδεικνύει ότι ο αιτών γονέας έχει την «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» των τέκνων, το οποίο είναι: «Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση άλλου γονέα για την επιμέλεια και διατροφή του/των τέκνου/νων».
Για ενήλικα τέκνα από προηγούμενο γάμο απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των τέκνων για το ποιός γονέας έχει το βάρος της συντήρησής τους.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλλει ηλεκτρονική Αίτηση/Δήλωση Μεταβολής μέσω του περιβάλλοντος του Taxisnet (www.gsis.gr).


Λόγοι Μεταβολής
α) Απόκτηση τέκνου
β) Έναρξη ή Λήξη σπουδών τέκνου/ων, που φοιτούν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια
καθώς και σε ΙΕΚ (Δημόσια ή ιδιωτικά).
γ) Γάμος ή θάνατος δικαιούχου,
δ) Γάμος ή θάνατος εξαρτώμενου τέκνου.
ε) Εγκατάσταση δικαιούχου ή των εξαρτώμενων τέκνων μόνιμα στο εξωτερικό.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ

• Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης (έντυπο Α21), η αίτηση επεξεργάζεται (εκκαθαρίζεται) μηχανογραφικά από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ως προς το εισοδηματικό κριτήριο, με βάση την οικογενειακή κατάσταση του / της αιτούντος / αιτούσας και τα εξαρτώμενα τέκνα του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, καθώς και για το συνολικό εισόδημα που ελήφθη υπόψη κατά την εκκαθάριση, μέσω του περιβάλλοντος του Taxisnet (www.gsis.gr), από την εφαρμογή «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (Α21)».
• Μετά την εκκαθάριση των αιτήσεων αποστέλλεται ηλεκτρονικό αρχείο στον ΟΓΑ, ο οποίος δια των αρμοδίων του Υπηρεσιών προβαίνει σε ηλεκτρονικούς ελέγχους - διασταύρωση των στοιχείων που δηλώθηκαν από τον/την αιτούντα/ αιτούσα στο έντυπο Α21, με στοιχεία που τηρούνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Η ενημέρωση των αιτούντων σχετικά με την πορεία της αίτησής τους, την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών στον ΟΓΑ, όπως επίσης και για τις τυχόν περαιτέρω ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν ως προς τη διόρθωση ή συμπλήρωση του εντύπου Α21, γίνεται αποκλειστικά,
μέσω της ειδικής εφαρμογής με τίτλο: «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21», που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).


 

Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 7 / 2015 - ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015

ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΊΟΥ
Ανδριτσαίνης 8 - ΤΚ 12135 - Περιστέρι
Τηλ - Φαξ 2105713037
email: triteknoi_peristeri@yahoo.gr
http://triteknoi-peristeri.blogspot.com/
Facebook : Σύλλογος Τριτέκνων Περιστερίου και Δυτικής Αθήνας


Πότε θα δοθεί το οικογενειακό επίδομα 2015 στους Τρίτεκνους


 
Το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015, θα καταβληθεί φέτος η πρώτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων  από τον ΟΓΑ.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Θεανώ Φωτίου, δόθηκε η εντολή προς τον ΟΓΑ για να εκταμιευθεί το ποσό  που απαιτείται για τη συγκεκριμένη δόση, έως την παραπάνω ημερομηνία.

Επίσης σε ότι αφορά δικαιούχους παλαιότερων δόσεων οικογενειακών επιδομάτων όπως αυτοί προέκυψαν ύστερα από την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων του εντύπου Α21, για τους οποίους δεν έγινε πληρωμή στις 6/3/2015 η καταβολή των ποσών που τους αναλογούν θα γίνει μαζί με την προκαταβολή για του οικογενειακού επιδόματος για το 2015.

Το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ δίνεται ανά τρίμηνο και σε 4 δόσεις τον χρόνο , και κάθε χρόνο απαιτείται νέα αίτηση Α21 μετά τις φορολογικές δηλώσεις. Η προκαταβολή δίνεται βάση των στοιχείων του προηγούμενου έτους δηλαδή τις αιτήσεις Α21 που έχει καταθέσει μέσω taxis net κάθε οικογένεια - δικαιούχος το προηγούμενο έτος .

ΑΡΘΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Νο 3 / 2015 - ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Σχολές όπου τρίτεκνοι και πολύτεκνοι εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες
Πρόκειται για Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Μπορεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να καταργήθηκε πέρυσι το ειδικό καθεστώς εισαγωγής για τρίτεκνους, πολύτεκνους και υποψηφίους που εντάσσονταν στις κατηγορίες των κοινωνικών κριτηρίων δε συνέβη όμως το ίδιο και για τις στρατιωτικές σχολές, όπως είχε αποκαλύψει το newsbeast.gr, σχολές Αστυνομίας, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς ήταν άλλοι οι νόμοι που όριζαν τις ειδικές κατηγορίες.
Στις στρατιωτικές σχολές υπάρχουν δυο ειδικές κατηγορίες που φέρουν την ονομασία του νόμου με τον οποίο ορίστηκαν. Συγκεκριμένα είναι οι :
3648/α (35% επί των εισακτέων)
i. Τέκνα πολυτέκνων.
ii. Τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.

3648/β (10% επί του 35%)
i. Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά επί τοις εκατό (67%) και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
ii. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
iii. Τέκνα Ελλήνων Μόνιμων Στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
Ειδικές κατηγορίες σχολές Αστυνομίας και Πλοιάρχων-Μηχανικών
Εκτός από τις στρατιωτικές σχολές ειδικές κατηγορίες πολυτέκνων και τριτέκνων έχουμε για τις σχολές της Αστυνομίας ( Αξιωματικών και Αστυφυλάκων) όπως και στις σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού.
Ειδικές κατηγορίες σχολών Αστυνομίας
Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από κάθε μια από τις παραγράφους 1, 2 και 3,ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ Α΄-152) «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.»,
Ποσοστό 4%προέρχεται από υποψήφιους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - Νόμος 4256 άρθρο 31 παρ.1
1. Καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και υποψηφίων που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄ 75), καθώς και υποψηφίων τέκνων των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75).
β. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ηλικιακά όρια για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής.
γ. Μέχρι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) υποψηφίων: α) ορφανών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνων άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα και β) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους της γενικής σειράς.»

Καλόγηρος Βασίλειος

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1 /2015 - ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΚ ΚΑΙ ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ


 Αυξήσεις  στα εισιτήρια  τριτέκνων  -  πολυτέκνων

Αιφνιδιαστικά την Πέμπτη 3 Μαρτίου ταυτόχρονα ( όχι δεν υπάρχουν καρτέλ στην Ελλάδα ) , η ΑΝΕΚ και οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ αναπροσάρμοσαν τις τιμές των απλών εισιτηρίων καταστρώματος και αεροπορικών καθισμάτων μειώνοντας την έκπτωση για τρίτεκνους και πολύτεκνους από 50% σε 30% . Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα εισιτήρια που κόστιζαν 18 και 21 Ευρώ να κοστίζουν σήμερα 25 και 30 Ευρώ αντίστοιχα.
 
  Ποιος αλήθεια golden εγκέφαλος είχε αυτή την φαεινή ιδέα; Σε αυτήν την συγκυρία που η οικογένεια δέχεται απανωτά χτυπήματα από τα κάθε λογής μέτρα , ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί αυτή η απόφαση ; Θα αυξηθεί ο τζίρος και η κερδοφορία των εταιρειών ή όπως συνέβη και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις θα μειωθούν και τα δύο, γιατί οι πολίτες των συγκεκριμένων κατηγοριών θα επιλέξουν άλλους τρόπους μετακίνησης και επικοινωνίας με την Αθήνα ;
   
Δεκάδες τηλεφωνήματα έχουν δεχτεί ήδη οι Σύλλογοι Τριτέκνων και Πολυτέκνων που τις επόμενες μέρες θα μελετήσουν το θέμα που προέκυψε .
 
   
Με εκτίμηση!
 
ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
MSc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 6 / 2015 - ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΟΥΧΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Από την  Δευτέρα 9/3/2015  και στις ώρες λειτουργείας του γραφείου Συλλόγου από 18:00 ως και 21:00  , θα διανεμηθούν ρούχα και παπούτσια στις οικογένειες - μέλη του Συλλόγου μας που έχουν μεγάλη ανάγκη  . Τα μέλη που επιθυμούν να πάρουν ρούχα και παπούτσια , να έλθουν με τις ταυτότητες του Συλλόγου μας και εκκαθαριστικό της εφορίας . 
ΤΟ Δ/Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 5 / 2015 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ  ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Την   Παρασκευή  6  Μαρτίου ώρα   1μ.μ. δτο  Υπουργείο Παιδείαςθα γίνει συνάντηση γονέων  των παιδιών των Αρχιτεκτονικών Σχολών Αθήνας και Θεσ/κης για το θέμα των μεταγραφών φοιτητών , με τον Υπουργό Παιδείας. Αφορά τη συζήτηση για τις μεταγραφές και τη στάση του Υπουργείου , μετά την προσφυγή που έγινε στο Συβούλιο της Επικρατείας ενάντια στις μεταγραφές φοιτητών.
Παρακαλούμε να υπάρχει ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας.

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Νο 4 / 2015 - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
 
 
Στην ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου μας έδωσαν το παρόν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού τομέα Αττικής κ. Σ. Τζόκας, οι Δήμαρχοι Περιστερίου κ. Α. Παχατουρίδης και Αιγάλεω κ. Δ. Μπίρμπας, οι αντιδήμαρχοι Περιστερίου κ.Λύκος, κ. Τσιώτα, κ.Β. Μπέτσης,κ.Τ. Θεοδωράκος και κ. Κοκορόγιαννη, και οι Δημ.Σύμβουλοι της πλειοψηφίας
κ. Καλιάφας, κ.Παναγιωτόπουλος και Βαθιώτης..
Επίσης παρεβρέθηκαν ο επικεφαλής της αξωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πετρούπολης κ. Πλεστης και οι δημ. σύμβουλοι κ.Δημητρίου και Κυριακόπουλος
Το παρόν έδωσε και ο επικεφαλής της Δημ. κίνησης "ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ" κ.Φ. Κουγιουμτζής με τοιυς Δημοτικους συμβούλους κ.Σ. Παπαδόπουλο και Ν. Ζούτσο.
Από την Πετρούπολη χαιρέτησε η εκπρόσωπος της Δημοτικής Κίνησης Ριζοσπαστικής Αγωνιστικής Κίνησης Πετρούπολης κ. Τ. Τσέκου.
Απο τον Τοπικό τύπο μας τόμησαν οι κύριοι Λυμπερόπουλος (Αναγέννηση) και Γκίκας (Πρώτη).
Επίσης παρεβρέθηκαν εκπρόσωποι της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου οι πατέρες Ηλίας και Παντελής.
Φωτογραφίες από την Γενική  Συνέλευση του Συλλόγου μας στις 15/2/2015  στο ΚΥΒΕ  Περιστερίου
Ο Δήμαρχος Περιστερίου Α. Παχατουρίδης

Τα μέλη του Δ.Σ. του συλ. Τριτέκνων Περιστερίου κ.Δροσάκης,κ. Κοντός, κ. Παυλίδη, κ. Χριστοθανόπουλος

Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Τζίκας

Ο κ. Πλέστης

 Ο κ. Κουγιουμτζής